{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/wi2tbouah%2Fup%2F6551a54336815_1920.png","height":200,"scroll":"https://cdn.quv.kr/wi2tbouah%2Fup%2F6551a54962473_1920.png"}
 • COMPANY
 • PROJECT
 • MANAGEMENT
 • CASTING
 • CONTACT
 • {"google":["Raleway"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/wi2tbouah%2Fup%2F6551aa41efdef_1920.png","height":40,"scroll":"https://cdn.quv.kr/wi2tbouah%2Fup%2F6551a54962473_1920.png"}
 • COMPANY
 • PROJECT
 • MANAGEMENT
 • CASTING
 • CONTACT
 • CASTING

  ex) 11/13 영화 가나0000 이미지 단역 모집합니다!
  날짜: 11/13 작품명: 가나0000 연령대: 20대~30대 남여 2명 시간: 오전 07시 장소: 신사역 6번출구 설정: 카페 의상:  지원하기   
  소유자055시간 전

  글쓰기

  {"google":["Raleway"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}